اولین جلسه شورای دانش اموزی

تشکیل اولین جلسه شورای دانش اموزی با حضور منتخبین شورا ، مدیریت و معاونین پرورشی و رای گیری رییس ، نایب رییس و منشی شورا و همچنین تقسیم وظایف و مشخص نمودن مسوولین هریک از کمیته های علمی ، فرهنگی، مذهبی و ورزشی در جهت تشکیل کمیته های فعال و تلاش در جهت ارتقای سطح دانش و فرهنگ و ..دانش اموزان

آخرین مطالب